Категории

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

15 Октомври 2020 | 15:59 Прочетена: 38

Община Етрополе, на основание чл. 61, ал. 1, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ уведомява: АНГЕЛИНА ЖЕЧЕВА ДИМИТРОВА с постоянен адрес: гр. София, район 16 Студенски, ул. «Дъбница» № 5, вход «А, ет.4, ап. 10 и БИСТРА ДИМИТРОВА ДЕНЕВА, район 10 Триадица, бул. «Петко Ю.Тодоров» № 6, вход «А», ет.7, ап. 16, че на основание чл. 26, ал. 1 от АПК започва административна процедура по чл. 65, ал. 1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 67 от Закона за собствеността и отстъпено право на строеж върху УПИ IV - 197, квартал 42 по подробния устройствен план на с. Бойковец.
Преписката се намира в Общинска администрация Етрополе, етаж II, стая 212, с адрес
гр. Етрополе, пл. „Девети септември“ № 1. Справки по нея може да се правят всеки работен ден от седмицата.  
    На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, съобщението да се публикува на интернет страницата на община Етрополе и се постави на таблото за обявления, находящо се на първия етаж в сградата на Общинска администрация Етрополе за срок от 7 /седем/ дни, след изтичането на който съобщението ще се счита за редовно връчено.
    ДИМИТЪР ДИМИТРОВ     /п/
Кмет на Община Етрополе