Категории

ОБЯВА

08 Октомври 2020 | 13:19 Прочетена: 50

УВАЖАЕМИ  ГРАЖДАНИ,

На основание чл. 8, ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 5, ал. 4 от Наредба № 5 за общинската собственост, във връзка с предстоящото обсъждане от Общинският съвет - Етрополе, представям на вниманието Ви следния проект на допълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 година, а именно:
§ 1. В Раздел IV– „Описание на имотите, с които община Етрополе има намерение да извършва разпореждане“, към т. 4.1. „Имоти – частна общинска собственост“, с които общината има намерение да извърши продажба, чрез провеждане на публичен търг или конкурс“, се добавя нова подточка, както следва:
„4.1.22. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ I – 2018, квартал 159 по подробния устройствен план на гр. Етрополе с площ от 580 /петстотин и осемдесет/ кв.м., актуван с АЧОС № 572/26.04.2004 г., вписан в Служба по вписванията гр. Етрополе под № 131 том I, ок 142, вх. Рег. № 170 от 03.05.2004 г.“
§ 2. В Раздел IV– „Описание на имотите, с които община Етрополе има намерение да извършва разпореждане“, към т. 4.2. „Имоти – частна общинска собственост“, с които общината има намерение да извърши продажба, без провеждане на публичен търг или конкурс“, се добавя нова подточка, както следва:
    „4.2.7. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ VIII – 1697, квартал 165 по подробния устройствен план на гр. Етрополе с площ от 658 /шестстотин петдесет и осем/ кв.м., актуван с АЧОС № 433/15.04.2002 г., вписан в Служба по вписванията гр. Етрополе под № 14, том V, вх. Рег. № 1050, партида181 от 06.11.2008 г.,
    4.2.8. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ IХ – 1814, квартал 78 по подробния устройствен план на гр. Етрополе с площ от 515 /петстотин и петнадесет/ кв.м., актуван с АЧОС № 404/21.03.2002 г., вписан в Служба по вписванията гр. Етрополе под № 159, том 2, вх. Рег. № 445, н.дело № 329, партида 1306 от 20.08.2009 г.
    4.2.9. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ II – За обществено обслужващи дейности, квартал 11 по подробния устройствен план на гр. Етрополе с площ от 262 /двеста шестдесет и два/ кв.м., актуван с АЧОС № 3132/05.10.2020 г., вписан в Служба по вписванията гр. Етрополе под № , том 2, вх. Рег. №, н.дело № , партида  от     2020 г.“
    § 3. В Раздел IV – „Описание на имотите, с които Община Етрополе има намерение да извършва разпореждане“, към т. 4.4. „Прекратяване на съсобственост между Община Етрополе и физически или юридически , чрез продажба на общинските части /неуредени сметки по регулация за придаваеми части от улици или други общински имоти/“, се добавят нови подточки, както следва:
    „4.4.15. Поземлен имот без пл. № в размер на 117 /сто и седемнадесет/ кв.м. придаваемо място по регулация, представляващо реална част от УПИ VII – 117, квартал 7а по подробния устройствен план на с. Малки Искър, целият с площ от 1025 кв.м., актуван с АОС № 3131/25.09.2020 г., вписан в Служба по вписванията с вх. Рег. № 623, Акт № 28, том III, имотна партида 11306 от 29.09.2020 г.“


ДИМИТЪР ДИМИТРОВ    /п/
Кмет на Община Етрополе