Категории

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 23-1/07.10.2020 г.

07 Октомври 2020 | 13:40 Прочетена: 42

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията уведомява жителите на Общината, че е издадено разрешение за строеж № 23/01.10.2020 г. за строеж на „Лекарски кабинет-ортопедичен с амбулатория за първичен медицински преглед-ортопедична и дрогерия”, находящ се в УПИ VІІІ1051-„За жилищни нужди и  обслужващи дейности”, кв. 90 по ПУП гр. Етрополе.   
Разрешителното за строеж и приложенията към него са изложени в Общинска администрация гр. Етрополе, стая 102 за обявяване на заинтересуваните всеки ден от 8.00 до 17.00 ч.
На основание чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, разрешението за строеж може да бъде обжалвано от заинтересуваните лица пред Административен съд София област  в 14-дневен срок от съобщението.

    (публикувано на 07.10.2020 г.)                           Хр. Дочева
                                                                         гл. специалист “РПиОД”