Категории

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

11 Септември 2020 | 16:27 Прочетена: 55

ДО

ЕВЕЛИНА ЦОЧЕВА КОВАЧЕВА

ж.к. „Сухата река” бл. № 208, вх. Г, ет. 5

гр. София

/съсобственик на УПИ VІІІ-216, кв. 10 по

кадастралния и регулационен план на с. М.Искър/

 

 

Съобщаваме Ви, че във връзка със заявление вх. № УТ-19-27/ 27.07.2020г. от Николай Петров Грънчаров е издадено Удостоверение за търпимост по §127, ал. 1 от ПРЗ на ЗУТ от Гл. архитект на Община  Етрополе, с което е удостоверена търпимостта на масивна жилищна сграда, полумасивна сграда и масивна страда - гараж, находящи се в УПИ /парцел/  VІІІ-216 в кв. 10 по кадастралния и регулационен план на с. М. Искър, общ. Етрополе.

         Удостоверението е на разположение в Общинска администрация- Етрополе, отдел „ТСУ, ИП и Е”, стая №102 /тел.68239/ и може да бъде прегледано от съсобствениците всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа.

 

   (Публикувано на 11 Септември 2020г.)

 

 ОТДЕЛ „ТСУ, ИП и Е”