Категории

З А П О В Е Д

10 Септември 2020 | 15:43 Прочетена: 52

                                                                         З А П О В Е Д
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                          
    
    На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 65 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 67 от Закона за собствеността и чл. 61, ал. 5 от Наредба № 5 за общинската собственост,   


                                                              Н А Р Е Ж Д А М :

    ДА СЕ ИЗВЪРШИ ИЗЗЕМВАНЕ на общински имот – частна общинска собственост, актуван с АОС № 657/22.07.2004 г., вписан в Служба по вписванията  гр. Етрополе  под № 149, том II, ок 384, вх. Рег. № 435 от 19.08.2004 г.,  представляващ:  Урегулиран поземлен имот /УПИ/  IV-197, квартал  42 по подробния устройствен план на с. Бойковец с урегулирана площ от 775 кв. м., от Ангелина Жечева Димитрова с постоянен адрес: гр. София, район Студенски, ул. „Дъбница“ № 5, вх.А, ет. 4, ап. 10 и Бистра Димитрова Денева с постоянен адрес: гр. София, район Триадица, бул. „Петко Ю. Тодоров“ № 6, вх. А, ет. 7, ап. 16, поради това, че лицата държат имота без правно основание.
Определям срок за доброволно освобождаване  и предаване на общинския имот от Ангелина Димитрова и Бистра Денева – 14 /четиринадесет/ дневен срок, считан от датата на връчване на заповедта.
    В случай, че ползвателите не изпълнят доброволно настоящата заповед в посочения срок, да се предприемат необходимите действия по принудително изпълнение на заповедта.
    Насрочвам принудително изземване на общинския имот в 7 /седем/ дневен срок след изтичане срока за доброволно изпълнение.
ВЪЗЛАГАМ  изпълнението на заповедта на комисия в състав:     
1.    Бистра Павлова – юрисконсулт
                            2.  Христина Дочева– ст. спец „КиР”
                    3.  Виктория Димитрова – ст. експерт „ФТОП“
    За изземването на имота да се състави протокол, в който да се опише състоянието на урегулирания поземлен имот.
МОТИВИ: Върху УПИ IV-197, квартал 42 по подробния устройствен план на с. Бойковец, с Договор № 76/11.05.1989 г. на Георги Димитров Иванов от гр. София е отстъпено право на  строеж на Георги Димитров Иванов от гр. София за  построяване на законна вилна сграда в 5 /пет/ годишен срок от сключването на договора.
В чл. 67 от Закона за собствеността е регламентирано, че правото да се построи сграда върху чужда земя се погасява в полза на собственика на земята по давност, ако не се упражни в продължение на 5 години.
В т. 3 от договора Георги Димитров Иванов се задължава да застрои местото по одобрен архитектурен план в пет годишен срок от датата на сключване на договора.
С моя заповед № РД-15-232/14.05.2020 г. съм назначил комисия, която да извърши оглед на място и установи реализирано ли е правото на строеж и изтекла ли е  погасителната давност за упражняване на това право на строеж  по чл. 67 от ЗС. От извършената проверка на 05.06.2020 г., комисията е констатирала, че давностния 5- годишен срок е започнал да тече на 11.05.1989 г. и е изтекъл на 11.05.1994 г. В този срок , а и към настоящият  момент в УПИ IV-197, квартал 42 по ПУП на с. Бойковец няма извършено фактическо строителство, т.е. правото на строеж е погасено автоматично, по силата на Закона за собствеността в полза на община Етрополе – собственик на земята. Констатирано е също така, че приобретателят е починал на 13.07.2004 г., но имота продължава да се ползва от наследниците му  - Ангелина Жекова Димитрова и Бистра Димитрова Денева. Същите владеят общинския имот на несъществуващо правно основание.
Предвид изложеното, намирам, че са налице предпоставки за принудително изземване на имота.
Община Етрополе  е изпратила до заинтересованите лица писмо – уведомление с изх. № 94-00-485/10.06.2020 г, с което уведомя същите, че на основание чл. 26, ал. 1 от АПК е открито  производство по издаване на индивидуален административен акт за изземване на имота.    Писмата не са получени и върнати в общината. На основание чл. 18а, ал. 10 от Закона за административно-процесуалния кодекс е обявено съобщение за срок от 7 дни на интернет страницата на общината и на таблото за обявления в сградата на общинска администрация Етрополе, след изтичането на който срок съобщението се смята за връчено.
    На основание чл. 65, ал. 4  от ЗОС, настоящата заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок от датата на получаването й, чрез кмета на община Етрополе, като обжалването не спира изпълнението й.
Копие от настоящата заповед да се изпрати на Началника на РУ на МВР гр. Етрополе за съдействие  при нейното изпълнение.
    Заповедта да се връчи на заинтересованите лица и членовете на комисията по изземване на имота, за сведение и изпълнение.
    Екземпляр от заповедта да се постави на информационното табло в сградата на общинска администрация  гр. Етрополе и да се публикува на интернет страницата на община Етрополе.СТАНКА ДИМИТРОВА        /п/
За Кмет на Община Етрополе
/Съгласно Заповед № РД-15-455/08.09.2020 г./