Категории

Проект на допълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 година

09 Септември 2020 | 16:26 Прочетена: 47

УВАЖАЕМИ  ГРАЖДАНИ,


На основание чл. 8, ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 5, ал. 4 от Наредба № 5 за общинската собственост, във връзка с предстоящото обсъждане от Общинският съвет - Етрополе, представям на вниманието Ви следния проект на допълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 година, а именно:
§ 1. В Раздел IV– „Описание на имотите, с които община Етрополе има намерение да извършва разпореждане“, към т. 4.2. „Имоти – частна общинска собственост“, с които общината има намерение да извърши продажба, без провеждане на публичен търг или конкурс“, се добавят нови подточки, както следва:
    „4.2.4. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ I – 698, квартал 69 по подробния устройствен план на гр. Етрополе с площ от 472 /четиристотин седемдесет и два/ кв.м., актуван с АЧОС № 388/19.03.2002 г., вписан в Служба по вписванията под № 158, том 2, вх. Рег. № 444, н.дело 328, партида1305 от 20.08.2009 г.,
    4.2.5.  Част в размер на 402  /четиристотин и два/ кв.м. от урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХVII – 687, квартал 72 по подробния устройствен план на гр. Етрополе, целият с площ от 485 /четиристотин осемдесет и пет/ кв.м., актуван с АЧОС № 879/25.11.2010 г.,вписан в Служба по вписванията под № 17, том 3, вх. Рег. №608, партида 2460 от 22.12.2010 г.,
    4.2.6. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ I – 1697, квартал 166 по подробния устройствен план на гр. Етрополе с площ от 632 /шестстотин тридесет и два/ кв.м., актуван с АЧОС № 463/25.04.2002 г., вписан в Служба по вписванията под № 170, том 2, вх. Рег. №456, н. дело № 340, партида 1317 от 20.08.-2009 г.“
    § 2. В Раздел IV – „Описание на имотите, с които Община Етрополе има намерение да извършва разпореждане“, към т. 4.4. „Прекратяване на съсобственост между Община Етрополе и физически или юридически , чрез продажба на общинските части /неуредени сметки по регулация за придаваеми части от улици или други общински имоти/“, се добавят нови подточки, както следва:
    „4.4.13. Поземлен имот без пл. № в размер на 47 /четиридесет и седем/ кв.м. придаваемо място, представляващо реална част от УПИ VIII – 139, квартал 18 по подробния устройствен план на с. Рибарица, целият с площ от 949 кв.м., актуван с АОС № 3127/28.08.2020 г., вписан в Служба по вписванията с вх. Рег. № 559 от 01.09.2020 г., Акт №184, том 2, имотна партида 11264,
            4.4.14. Поземлен имот без пл. № в размер на 2 /два/ кв.м. придаваемо място, представляващо реална част от УПИ VI – 131, квартал 8 по подробния устройствен план на с. Малки Искър, целият с площ от 1195 кв.м., актуван с АОС № 3129/03.09.2020 г., вписан в Служба по вписванията с вх. Рег. № 574, Акт № 195, том II, Имотна партида: 11279 от 08.09.2020 г.    


СТАНКА ДИМИТРОВА           /п/
За Кмет на Община Етрополе
/Съгласно Заповед № РД-15-455/08.09.2020 г./