Категории

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

28 Август 2020 | 10:47 Прочетена: 62

 

О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л Е

 

Отдел  “ТСУ,ИПиЕ

 

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията, при условията на § 4, ал. 2 от ДР на ЗУТ и чл. 61 от АПК

 

 

С Ъ О Б Щ А В А

 

               че със заповед № РД-15-435/27.08.2020 г е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план – План за регулация и План за застрояване за УПИ І–„Жилищен комплекс и микротърговски център” и УПИ ІІ-„За обществено обслужващи дейности”, кв. 11 по ПУП на гр. Етрополе.         

 

Проектът с издадената заповед е изложен в Общинската администрация, в отдел „ТСУ,ИПиЕ”, стая 102 за обявяване на заинтересуваните всеки ден от 8.00 до 17.00ч.

 

            На основание чл. 215 от ЗУТ в 14 (четиринадесет) дневен срок от поставяне и публикуване на съобщението, заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т.1 и 4 от ЗУТ, имат право да подадат писмени възражения по проекта, чрез Кмета на Община Етрополе до Административен съд София област.

                                  

 

               28.08.2020 г.                     Хр. Дочева-гл. спец.”РПиОД”