Категории

СЪОБЩЕНИЕ от 30.07.2020 г.

30 Юли 2020 | 20:26 Прочетена: 41

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 129, ал. 5 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-15-380/29.07.2020 г. на Заместник-Кмета на Община Етрополе е одобрен проект за изменение на действащия подробен устройствен план – ПР в частта на  УПИ ІV-1971 и УПИ V-418 , кв. 63 по ПУП на гр.Етрополе.

Проектната документация и приложенията към нея са изложени в Общинска администрация гр. Етрополе, стая 102.

             

                                      

гл. специалист „РПиОД”                                 (публикувано на 30.07.2020 г.)

       /Хр. Дочева/