Категории

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

27 Юли 2020 | 15:25 Прочетена: 48

О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л Е

 

Отдел  “ТСУ,ИПиЕ

На основание чл. 128, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията

С Ъ О Б Щ А В А,

 

  че е изготвен проект за изменение на действащия ПУП ПР и ПЗ в частта на кв. 11-„Жилищен комплекс и микротърговски център”, гр. Етрополе - разделяне на два нови урегулирани поземлени имоти: УПИ І с отреждане „Жилищен комплекс и микротърговски център” и УПИ ІІ с отреждане ”За обществено обслужващи дейности”.

            Проектът е изложен в Общинската администрация, в отдел „ТСУ,ИПиЕ”, стая 102 за обявяване на заинтересуваните страни всеки ден от 8.00 до 17.00ч.

            На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 (четиринадесет) дневен срок от поставяне на съобщението и публикуването му в интернет страницата на Общината, заинтересуваните имат право да подадат писмени възражения и предложения по проекта до Общинската администрация гр. Етрополе.

 

27.07.2020 г.                                            гл. специалист “РПиОД”

                                                                                /Хр. Дочева/