Категории

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 01-16 / 23.07.2020г.

23 Юли 2020 | 20:05 Прочетена: 63

На основание чл. 149 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че е издадено, Ви съобщаваме, че е издадено разрешение за строеж № 17 / 22.07.2020г., за „ Плътна ограда “ в УПИ I-1457, кв.120 по плана на гр. Етрополе, Община Етрополе, разрешението за строеж/заповедта/ е в отдел „УРТ”,стая 102/тел.68 250/ за обявяване на заинтересованите всеки ден от 8,00 до 17,00часа.

На основание чл. 149 от Закона за устройство на територията в 14 дневен срок от датата на получаване на настоящото съобщение имате право да обжалвате по законосъобразност издаденото/ата/ разрешение за строеж/заповед/ пред Началника на регионалната дирекция за национален строителен контрол.

 

                                             .

/публикувано на 23.07.2020г./                                             Гл.архитект