Категории

О Б Я В Л Е Н И Е

22 Юли 2020 | 19:41 Прочетена: 49

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията

О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л Е

С Ъ О Б Щ А В А,

 

че със заповед № РД-15-366/22.07.2020 г. на Кмета на Община Етрополе е разрешено изработване, чрез възлагане от собствениците на проект за изменение на действащия ПУП – План за регулация и ПЗ в обхват: имот пл. № 3094 срещу кв. 18, нереализирани улици и нереализирано озеленяване по плана на гр. Етрополе.

 

        Хр. Дочева                                          (публикувано на 22.07.2020 г.)

Гл. специалист „РПиОД”