Категории

С Ъ О Б Щ Е Н И Е от 22.07.2020г.

22 Юли 2020 | 19:39 Прочетена: 51

Общинска администрация гр.Етрополе, на основание чл.129, ал.5 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  №РД-15-364/ 20.07.2020г. на Зам.-кмета на Община Етрополе е одобрен проект за частично изменение на действащия ПУП-ПР /план за регулация/ в обхват УПИ /парцели/ І27, VІІ26 и улица тупик с о.т. 24- о.т.25  в кв.3 по плана на с.Рибарица, общ.Етрополе, съгласно който  от УПИ І-27 се обособяват два нови УПИ: І-27 и ХІІІ-27, преконфигурират се границите на УПИ VІІ-26 и се продължава улицата–тупик с о.т.24-о.т.25 за обслужване на УПИ и ПУП-ПЗ /план за застрояване/ за новопроектираните УПИ. 

 Проектът е изложен в Общинска администрация Етрополе, отдел „ТСУ”, стая № 102 /тел.0720/68239/ за обявяване на заинтересуваните всеки ден от 8.00 до 17.00 часа.

         На основание чл. 215 от ЗУТ в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да обжалват издадения административен акт, с жалба чрез Кмета на Община Етрополе до Административен съд София област.

 

        (Публикувано на 22 юли 2020г.)

 

        ОТДЕЛ „ТСУ, ИП и Е”