Категории

ОБЯВА

10 Юли 2020 | 15:05 Прочетена: 52

На основание чл. 8, ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 5, ал. 4 от Наредба № 5 за общинската собственост, във връзка с предстоящото обсъждане от Общинският съвет - Етрополе, представям на вниманието Ви следния проект на допълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 година, а именно:

§ 1. В Раздел IV– „Описание на имотите, с които община Етрополе има намерение да извършва разпореждане“, към т. 4.1. „Имоти – частна общинска собственост“, с които общината има намерение да извърши продажба, чрез провеждане на публичен търг или конкурс“, се добавя нова подточка, както следва:
4.1.17. Имот № 641.17 по плана на новообразуваните имоти на селищно образувание по § 4, ал. 2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, находящ се в землището на гр. Етрополе, местност «Баш Самоков» с площ от 839.60 кв.м., актуван с АЧОС № 1154/11-.06.2012 г.,
4.1.18. Имот № 641.61 по плана на новообразуваните имоти на селищно образувание по § 4, ал. 2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, находящ се в землището на гр. Етрополе, местност «Баш Самоков» с площ от 450.39 кв.м., актуван с АЧОС № 1175/11.06.2012 г.“
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ     /п/
Кмет на Община Етрополе