Категории

О Б Я В А

08 Юли 2020 | 15:24 Прочетена: 52

УВАЖАЕМИ  ГРАЖДАНИ,
 
На основание чл. 8, ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 5, ал. 4 от Наредба № 5 за общинската собственост, във връзка с предстоящото обсъждане от Общинският съвет - Етрополе, представям на вниманието Ви следния проект на допълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 година, а именно:

§ 1. В Раздел IV– „Описание на имотите, с които община Етрополе има намерение да извършва разпореждане“, към т. 4.1. „Имоти – частна общинска собственост“, с които общината има намерение да извърши продажба, чрез провеждане на публичен търг или конкурс“, се добавя нова подточка, както следва:
4.1.16. Имот № 642.25 по плана на новообразуваните имоти на селищно образувание по § 4, ал. 2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, находящ се в землището на гр. Етрополе, местност «Баш Самоков» с площ от 1551.84 кв.м., актуван с АЧОС № 1141/06.06.2012 г.“

§ 2. В Раздел IV– „Описание на имотите, с които община Етрополе има намерение да извършва разпореждане“, към т. 4.2. „Имоти – частна общинска собственост“, с които общината има намерение да извърши продажба, без провеждане на публичен търг или конкурс“, се добавя нова подточка, както следва:
4.2.3. Урегулиран поземлен имот ХХVII – общ., квартал 123 по подробния устройствен план на гр. Етрополе, с площ от 386 кв.м., актуван с АЧОС № 425/10.04.2002 г.“
   
§ 3. В Раздел V – „Описание на имоти, които общината има намерение да придобие в собственост и способи за нейното придобиване“, към т. 5.3. „Принудително отчуждаване на имоти“, се добавя:
5.3.1. Реална част в размер на 2 кв.м. от имот пл. № 929, квартал 146 по подробния устройствен план на гр. Етрополе,
5.3.2. Реална част в размер на 93 кв.м. от имот пл. № 932, квартал 146 по подробния устройствен план на гр. Етрополе,
5.3.3. Реална част в размер на 60 кв.м. от имот пл. № 933, квартал 146 по подробния устройствен план на гр. Етрополе,
5.3.4. Реална част в размер на 51 кв.м. от имот пл. № 934, квартал 146 по подробния устройствен план на гр. Етрополе,
5.3.5. Реална част в размер на 87 кв.м. от имот пл. № 935, квартал 146 по подробния устройствен план на гр. Етрополе,
5.3.6. Реална част в размер на 34 кв.м. от имот пл. № 936, квартал 146 по подробния устройствен план на гр. Етрополе.“ДИМИТЪР ДИМИТРОВ     /п/
Кмет на Община Етрополе