Категории

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

25 Юни 2020 | 10:17 Прочетена: 36

                                                          О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л Е

                                                                Отдел  “ТСУ,ИПиЕ”

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията, при условията на § 4, ал. 1 от ДР на ЗУТ и чл. 61 от АПК


                                                                   С Ъ О Б Щ А В А

на Мария Василева Петрова с последен известен адрес: с. Трудовец, Софийска област, ул. „Кирил и Методий” № 5,
Илия Кръстев Маринов с последен известен адрес: гр. Монтана, ж.к „Изгрев” № 7, вх. Б, ет. 2, ап. 3,
Пламен Христов Марков с последен известен адрес: гр. София, район Лозенец, ул. „Елин връх” № 19, вх. А, ет. 2, ап. 4
заинтересувани лица по смисъла на чл. 131, ал. 1,  във вр. с чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ, че със заповед № РД-15-264/01.06.2020 г. на Заместник-Кмета на Общината е одобрен проект за ПУП – ПР за УПИ ХХVІІ-277, УПИ ХХVІ-„За комплексно вилно строителство и лесопарк” и УПИ ХХVІІІ-„За комплексно вилно строителство и лесопарк” и ПЗ  за ХХVІІ-277,   кв. 26 по  плана на   с. Рибарица.
Проектът с издадената заповед е изложен в Общинската администрация, в отдел „ТСУ,ИПиЕ”, стая 102 за обявяване на заинтересуваното лице всеки ден от 8.00 до 17.00ч.
    На основание чл. 215 от ЗУТ в 14(четиринадесет) дневен срок от поставяне на съобщението и публикуването му в интернет страницата на Общината, заинтересуваните лица имат право да обжалват издадената заповед, чрез Кмета на Община Етрополе до Административен съд София област.


     (публикувано на 25.06.2020г.)                            Хр. Дочева                     
                                                                         /гл. специалист „РПиОД”/