Категории

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

15 Май 2020 | 09:06 Прочетена: 40

 

О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л Е

 

Отдел  “ТСУ,ИПиЕ

 

На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията, при условията на § 4, ал.1 от ДР на ЗУТ и чл. 61 от АПК

 

 

 

 

С Ъ О Б Щ А В А

 

 

 

на Ваня Манолова Тодорова, с последен известен адрес: гр. София,  ж.к. „Зона Б-5-3”, бл. 26, ет. 15, ап. 61,

 

 заинтересувано лице по смисъла на чл. 131, ал. 2, т. 1 от ЗУТ,

 

че е изготвен проект за изменение на ПУП-ПР в обхват: улица с о.т. 164-164, УПИ І-322, УПИ ІІ-1849, УПИ ІІІ-1850 и УПИ ІV-1851, кв. 54 по ПУП на гр. Етрополе.

 

Проектът е изложен в Общинската администрация, в отдел „ТСУ,ИПиЕ”, стая 102 за обявяване на заинтересуваните лица всеки ден от 8.00 до 17.00ч.

 

            На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в  14 (четиринадесет) дневен срок от поставяне на съобщението на таблото и публикуването му в интернет страницата на Общината, заинтересуваното лице има право да подаде писмени възражения и предложения по проекта до Общинската администрация гр. Етрополе.

 

 

 

            15.05.2020 г                                  гл. специалист „РПиОД”

 

                                                                          /Хр. Дочева/