Категории

О Б Я В А

12 Май 2020 | 15:06 Прочетена: 42

 

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

 

На основание чл. 8, ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 5, ал. 4 от Наредба № 5 за общинската собственост, във връзка с предстоящото обсъждане от Общински съвет – Етрополе, представям на вниманието Ви следния проект на допълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 година, а именно:

 

§ 1. В Раздел III – „Описание на имотите, които Община Етрополе има намерение да предостави под наем”, към т. 3.3.1. „Отдаването под наем на земеделски земи по реда на чл. 37и от ЗСПЗЗ, с начин на трайно ползване „пасища, мери и ливади”, по списък приет с Решение № 38/29.01.2020 г., изменен и допълнен с Решение № 82/30.04.2020 г. на Общинския съвет – Етрополе, съгласно Протокол за разпределение на общински пасища, мери и ливади за индивидуално ползване”, се добавя както следва:

 

 

 

Списък от файлове
О Б Я В А Преглед