Категории

СЪОБЩЕНИЕ

24 Март 2020 | 10:14 Прочетена: 119

О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л Е

 

Отдел  “ТСУ,ИПиЕ”

 

На основание чл. 18а, ал.10 от АПК

 

С Ъ О Б Щ А В А

 

            че със заповед № РД-15-157/23.03.2020 г. на Заместник-Кмета на Общината, издадена по реда на чл. 91, ал. 1 от АПК е отменена заповед № РД-15-098/26.02.2020 г., с която е одобрен Проект за изменение на действащия ПУП – ПР и ПЗ в частта на УПИ ХХVІ-“За комплексно вилно строителство и лесопарк”, кв. 26 по плана на с. Рибарица, Софийска област.

Заповедта и приложенията към нея са в отдел “ ТСУ,ИПиЕ”,  стая 102 ( тел. 68250) за обявяване на заинтересованите лица  всеки ден от 8.00ч до 17.00 часа.

            На основание чл. 149, ал.1 от АПК в 14 (четиринадесет) дневен срок, след изтичане на срока по чл. 18а, ал. 10 от АПК, заинтересованите лица имат право да обжалват заповедта по законосъобразност пред Административен съд София област.

                                  

               24.03.2020 г.                     Хр. Дочева-гл. спец.”РПиОД”

 

 

Списък от файлове
З А П О В Е Д № РД-15-157 Преглед