Категории

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 04-3/20.03.2020г

20 Март 2020 | 19:52 Прочетена: 38

Общинска администрация-гр.Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, уведомява жителите на Общината, че е издадено  разрешение за строеж разрешение за строеж №04/19.03.2020 год. строеж №04/19.03.2020 год. за строителство на: „ВЪНШНО ЕЛ. ЗАХРАНВАНЕ 20Kv И БКТП 1250 кVA НА ОБЕКТ: „ФАБРИЧНО ЗАВОДСКА СГРАДА И СКЛАД/ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ДЪРВООБРАБОТКА”, с местонахождение на кабелна линия: в ПИ №000303, землище на гр. Етрополе /път SFO – 2264 Етрополе-Бойковец/ с дължина 65м и сервитутна зона 286 кв.м; местонахождение на Трансформаторен пост: ПИ №062053, землище на гр. Етрополе.
.

     Разрешението за строеж и приложенията към него са изложени в Общинска администрация гр. Етрополе, за обявяване на заинтересуваните всеки ден от 8.00 до 17.00 ч.

На основание чл. 215 от ЗУТ в  14 /четиринадесет/ дневен срок разрешението за строеж може да бъде обжалвано от заинтересованите лица пред Административен съд – София област, чрез главния архитект на Община Етрополе./публикувано на 20.03.2020г./                                                   Гл. архитект