Категории

О Б Я В А

10 Февруари 2020 | 15:06 Прочетена: 115

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

 

На основание чл. 8, ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 5, ал. 4 от Наредба № 5 за общинската собственост, във връзка с предстоящото обсъждане от Общински съвет – Етрополе, представям на вниманието Ви следния проект на допълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 година, а именно:

 

§ 1. В раздел IV. – “Описание на имотите, с които Община Етрополе има намерение да извършва разпореждане”, към т. 4.4. „Прекратяване на съсобственост между Община Етрополе и физически или юридически лица, чрез продажба на общински части /неуредени сметки по регулация за придаваеми части от улици или други общински имоти”, се добавя нова подточка както следва:

 

„4.4.4. Реална част в размер на 7 кв.м. от УПИ XIV – 201, находящ се в квартал 14 по подробния устройствен план на с. Ямна, целият с урегулирана площ от 728 кв.м.”

 

 ДИМИТЪР ДИМИТРОВ       /п/

Кмет на Община Етрополе