Категории

СЪОБЩЕНИЕ

05 Февруари 2020 | 16:00 Прочетена: 106

 

О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л Е

 

Дирекция  “УРТ”

 

На основание чл. 128, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията

 

 

С Ъ О Б Щ А В А,

 

  че е изготвен проект за изменение на действащия ПУП - ПР в частта на УПИ І-„Жилищен комплекс” и УПИ ІІ-„Жилищен комплекс”, кв. 125, гр. Етрополе - обединяване на УПИ І и УПИ ІІ в един общ УПИ І с отреждане ”Жилищно строителство и обслужващи дейности” и обособяване на нов УПИ ХVІ с отреждане „За детска площадка”.       

            Проектът е изложен в Общинската администрация, в отдел „ТСУ,ИПиЕ”, стая 102 за обявяване на заинтересуваните страни всеки ден от 8.00 до 17.00ч.

            На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 (четиринадесет) дневен срок от поставяне на съобщението и публикуването му в интернет страницата на Общината, заинтересуваните имат право да подадат писмени възражения и предложения по проекта до Общинската администрация гр. Етрополе.

 

 

  (публикувано на  05.02.2020 г.)                  гл. специалист “РПиОД”

                                                                                /Хр. Дочева/