Категории

СЪОБЩЕНИЕ от 23.01.2020 г.

23 Януари 2020 | 16:11 Прочетена: 91

СЪОБЩЕНИЕ

от

23.01.2020 г.

 Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 129, ал. 5 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-15-041/23.01.2020 г. на Заместник-Кмета на Община Етрополе е одобрен проект за изменение на действащия подробен устройствен план – ПР и ПЗ за УПИ ХІ-110 и УПИ ХІІ-110, кв. 16 по ПУП на с. Бойковец.

Проектната документация и приложенията към нея са изложени в Общинска администрация гр. Етрополе, стая 102.

                                                      

гл. специалист „РПиОД”                                                    (публикувано на 23.01.2020 г.)

       /Хр. Дочева/