Категории

СЪОБЩЕНИЕ от 21.01.2020 г.

21 Януари 2020 | 15:58 Прочетена: 119

 СЪОБЩЕНИЕ

от

21.01.2020 г.

 Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 129, ал. 5 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-15-028/21.01.2020 г. на Заместник-Кмета на Община Етрополе е одобрен проект за изменение на действащия подробен устройствен план – ПР и ПЗ за УПИ І-„МБАЛ и Медицински център”, УПИ V-„За здравеопазване и социални дейности” и УПИ VІ-„За трафопост”, кв. 16 по плана гр. Етрополе.

Проектната документация и приложенията към нея са изложени в Общинска администрация гр. Етрополе, стая 102.

                                                      

гл. специалист „РПиОД”                                 (публикувано на 21.01.2020 г.)

       /Хр. Дочева/