Категории

О Б Я В Л Е Н И Е

20 Януари 2020 | 16:13 Прочетена: 64

                                                                     О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л Е

                                                                         Отдел  “ТСУ,ИПиЕ”


На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията, при условията на § 4, от ДР на ЗУТ и чл. 61 от АПК


                                                                           С Ъ О Б Щ А В А

на Диана Мартева Кънчева с последен известен адрес: гр. София, район Лозенец, ул. „Елин връх” №19, вх. А, ет. 2, ап. 4
на Пламен Христов Марков с последен известен адрес: гр. София, район Лозенец, ул. „Елин връх” №19, вх. А, ет. 2, ап. 4
на Радко Стефанов Колев, с последен известен адрес: гр. София, район Лозенец, ул. „Орел” 9, ет. 1, ап. 2
    на Мария Василева Петрова, с последен известен адрес: с. Трудовец, ул. „Кирил и Методий” № 5 и на н-ци Георги Маринов Вешев

заинтересувани лица по смисъла на чл. 131, ал. 2, т. 1 от ЗУТ, във вр. с чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ,
че е изготвен проект за изменение на действащия ПУП-ПР за УПИ ХХVІІ-277, УПИ ХХVІ-„За лесопарк” и УПИ ХХVІІІ-„За комплексно вилно строителство” и ПЗ за УПИ ХХVІІ-277, кв. 26 по плана на с. Рибарица. Проектът е изложен в Общинската администрация, в Отдел „ТСУ,ИПиЕ”, стая 102 за обявяване на заинтересуваното лица всеки ден от 8.00 до 17.00ч.
    На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14(четиринадесет) дневен срок от поставяне на съобщението и публикуването му в интернет страницата на Общината, заинтересуваните лица имат право да подадат писмени възражения и предложения по проекта до Общинска администрация гр. Етрополе.


     (публикувано на 20.01.2020г.)                               Хр. Дочева