Категории

О Б Я В А

13 Януари 2020 | 15:52 Прочетена: 65

УВАЖАЕМИ  ГРАЖДАНИ,

 

На основание чл. 8, ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 5, ал. 4 от Наредба № 5 за общинската собственост, във връзка с предстоящото обсъждане от Общинският съвет - Етрополе, представям на вниманието Ви следния проект на допълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 година, а именно:

 

§ 1. В Раздел  IV„Описание на имотите, с които община Етрополе има намерение да извършва разпореждане“, към т. 4.1. „Имоти – частна общинска собственост, с които общината има намерение да извърши продажба, чрез провеждане на публичен търг или конкурс“, се добавя:

„4.1.11. Имот № 640794, находящ се в землището  на гр. Етрополе с начин на трайно ползване „Автомобилен парк“ и с площ от 8.827 дка, при граници: Имоти № 000445 – др.селск.тер., № 640793 – автомоб.парк, № 640789 – ведомствен път, № 640693 – дървопрои.площадка“ и № 000446 – автомоб.парк.

  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ  /п/

Кмет на Община Етрополе