Категории

Проект на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, мандат 2019-2023 година

09 Януари 2020 | 13:54 Прочетена: 52

На основание чл. 26, ал. 3, ал. 4  и чл. 28 от Закона за нормативните актове (ЗНА) на интернет страницата на Община е публикуван Проект на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет,   неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, мандат 2019-2023 година.
Проектът е придружен с мотиви за неговото приемане.
Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 77 от АПК, в законоустановения 14-дневен срок от публикуване на настоящото предложение на интернет страницата на Община Етрополе, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, мандат 2019-2023 година, в деловодството на Общинския съвет-Етрополе, в Общинска администрация, на третия етаж или на следния електронен адрес: obsеrt@abv.bg.
Предоставеният  14 дневен  срок  е предвиденият в чл. 26, ал. 4, изречение второ от ЗНА, поради необходимостта Общинския съвет-Етрополе да   започне пълноценна работа и да се осигури възможност  за  свикване на редовни  заседания и взимане на  решения.