Категории

СЪОБЩЕНИЕ от 30.12.2019 г.

30 Декември 2019 | 12:32 Прочетена: 77

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 129, ал. 5 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-15-772/30.12.2019 г. на Кмета на Община Етрополе е одобрен проект за изменение на действащия подробен устройствен план – ПР в частта на улица с о.т. 75-276 и УПИ ХІ-„За пионерски лагер”, кв. 13 по ПУП на с. Ямна.
Проектната документация и приложенията към нея са изложени в Общинска администрация гр. Етрополе, стая 102.
     
                                     
гл. специалист „РПиОД”                                 (публикувано на 30.12.2019 г.)
       /Хр. Дочева/