Категории

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

13 Декември 2019 | 15:12 Прочетена: 115

                                                       О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л Е

                                                                 Отдел “ТСУ,ИПиЕ”
           
На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията, при условията на § 4, ал. 1 от ДР на ЗУТ и чл. 61 от АПК


                                                                    С Ъ О Б Щ А В А

                                                    на Мария Маринова Петкова-Коленцова

с последен известен адрес: гр. София,  бул. ”Цар Борис III” №137, вх. А, ет.7, ап. 22
- заинтересувано лице по смисъла на чл. 131, ал. 1,  във вр. с чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ, че е изработен проект за изменение на действащия ПУП-ПР /план за регулация/, в частта на УПИ I -  „За ПТТ Станция”, кв. 40 по плана на с. Лопян, с цел промяна предназначение на УПИ-то и образуването на Урегулиран поземлен имот с отреждане „За жилищни нужди”.
Проектът с е изложен в Общинската администрация, в отдел „ТСУ,ИПиЕ”, стая 202 за обявяване на заинтересуваното лица всеки ден от 8.00 до 17.00ч.

    На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 /четиринадесет/ дневен срок от поставяне на съобщението и публикуването му в интернет страницата на Общината, заинтересуваните лица имат право да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинска администрация-Етрополе.

(публикувано на 13.12.2019 г.)                инж. Силвия Хартарска                     
                                            /гл. инспектор „КР и НС”/