Категории

О Б Я В Л Е Н И Е

12 Декември 2019 | 09:55 Прочетена: 58

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията


                                    

                                  О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л Е  С Ъ О Б Щ А В А,

че със заповед № РД-15-749/10.12.2019 г. на Кмета на Община Етрополе е разрешено изработване, чрез възлагане от собствениците на проект за изменение на действащия ПУП – План за регулация и План за застрояване за УПИ ХІІІ-111, кв. 218 по плана на гр. Етрополе, с цел изменение отреждането на имота.
   


        Хр. Дочева                                                        (публикувано на 12.12.2019 г.)
Гл. специалист „РПиОД”