Категории

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 29-2/15.11.2019г.

15 Ноември 2019 | 11:07 Прочетена: 137

Общинска администрация-гр.Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, уведомява жителите на Общината, че е издадено  разрешение за строеж №29/13.11.2019год. за строителство на: „Склад”, с местонахождение: ПИ №132044, землище на гр. Етрополе.


     Разрешението за строеж и приложенията към него са изложени в Общинска администрация гр. Етрополе, за обявяване на заинтересуваните всеки ден от 8.00 до 17.00 ч.

На основание чл. 215 от ЗУТ в  14 /четиринадесет/ дневен срок разрешението за строеж може да бъде обжалвано от заинтересованите лица пред Административен съд – София област, чрез главния архитект на Община Етрополе./публикувано на 15.11.2019г./                                                   Гл. архитект