Категории

О Б Я В Л Е Н И Е

08 Ноември 2019 | 16:08 Прочетена: 97

                     На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията


                                                  О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л Е

С Ъ О Б Щ А В А,

че със заповед № РД-15-691/06.11.2019 г. на Кмета на Община Етрополе е разрешено изработване на проект за изменение на действащия ПУП – План за регулация в частта на  УПИ І-„Жилищен комплекс” и УПИ ІІ-„Жилищен комплекс”, кв. 125, гр. Етрополе, с цел  обединяването им в един нов УПИ І  с отреждане „Жилищно строителство и обслужващи дейности” и обособяване на нов УПИ ХVІ-„За детска площадка”.
   

        Хр. Дочева                                                        (публикувано на 08.11.2019 г.)
Гл. специалист „РПиОД”