Категории

О Б Я В Л Е Н И Е

04 Ноември 2019 | 09:33 Прочетена: 121

                              На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията


                                                       О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л Е

С Ъ О Б Щ А В А,

че със заповед № РД-15-686/01.11.2019 г. на Кмета на Община Етрополе е разрешено изработване, чрез възлагане от собствениците на проект за изменение на действащия ПУП – План за регулация в обхват: имот пл. № 3083, УПИ І-„Жилищен комплекс”, кв. 13, нереализирани улици и нереализирано озеленяване по плана на гр. Етрополе.
 

   

        Хр. Дочева                                          (публикувано на 04.11.2019 г.)
Гл. специалист „РПиОД”