Категории

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

23 Октомври 2019 | 13:35 Прочетена: 110

                                                          О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л Е

                                                                  Отдел “ТСУ,ИПиЕ”

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията, при условията на § 4, ал. 1 от ДР на ЗУТ и чл. 61 от АПК


С Ъ О Б Щ А В А

на Иван Генчев Василев с последен известен адрес: гр. София,  район „Младост”, местност „Полигона” № 5, вх. 1, ет. 8, ап. 30- заинтересувано лице по смисъла на чл. 131, ал. 1,  във вр. с чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ, че със заповед № РД-15-597/27.09.2019 г. на Заместник-Кмета на Общината е одобрен проект за ПУП-ПЗ за поземлен имот № 002022, м. „Гноеница”, землище на с. Рибарица.
Проектът с издадената заповед е изложен в Общинската администрация, в отдел „ТСУ,ИПиЕ”, стая 102 за обявяване на заинтересуваното лица всеки ден от 8.00 до 17.00ч.
    На основание чл. 215 от ЗУТ в 14(четиринадесет) дневен срок от поставяне на съобщението и публикуването му в интернет страницата на Общината, заинтересуваните лица има право да обжалват издадената заповед, чрез Кмета на Община Етрополе до Административен съд София област.


     (публикувано на 23.10.2019 г.)                            Хр. Дочева                     
                                                                /гл. специалист „РПиОД”/