Категории

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

09 Октомври 2019 | 09:55 Прочетена: 97

                                                       О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л Е

                                                              отдел  “ТСУ,ИПиЕ”

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията, при условията на § 4, ал. 1 от ДР на ЗУТ и чл. 61 от АПК


С Ъ О Б Щ А В А

на Илия Кръстев Маринов-н-к на Цветко Маринов Вешов, заинтересувано лице по смисъла на чл. 131, ал. 2, т. 1 от ЗУТ, че със заповед № РД-15-558/11.09.2019 г. на Кмета на Община Етрополе е одобрен проект за изменение на неприложения дворищнорегулационен план на с. Рибарица в частта на УПИ ІІ-142 и УПИ ІІІ-142 в кв. 26.
Проектът с издадената заповед е изложен в Общинската администрация, в отдел „ТСУ,ИПиЕ”, стая 102 за обявяване на заинтересуваното лице всеки ден от 8.00 до 17.00ч.
    На основание чл. 215 от ЗУТ в 14(четиринадесет) дневен срок от поставяне на съобщението и публикуването му в интернет страницата на Общината, заинтересуваното лице има право да обжалва издадената заповед, чрез Кмета на Община Етрополе до Административен съд София област.

     (публикувано на 09.10.2019г.)                            Хр. Дочева                     
                                                                                /гл. специалист „РПиОД”/