Категории

О Б Я В Л Е Н И Е

07 Октомври 2019 | 12:50 Прочетена: 75

                             На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията


                                                         О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л Е

С Ъ О Б Щ А В А,

че със заповед № РД-15-616/07.10.2019 г. на Заместник-Кмета на Община Етрополе е разрешено изработване, чрез възлагане от собствениците на проект за изменение на действащия ПУП – План за регулация в обхват: улица с о. т. 163-164 и УПИ І-322, УПИ ІІ-1849 и УПИ ІІІ-1850 и УПИ ІV-1851, кв. 54, гр. Етрополе.
 

   

        Хр. Дочева                                          (публикувано на 07.10.2019 г.)
Гл. специалист „РПиОД”