Категории

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 01-07 / 01.10.2019г.

03 Октомври 2019 | 11:07 Прочетена: 113

На основание чл. 149 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че е издадено, Ви съобщаваме, че е издадено разрешение за строеж № 24 / 18.09.2019г, за „Външно електрозахранване с продължение на въздушна линия НН 1 Kv на „Жилищна сграда“ находяща се в УПИ VI-2017, кв. 189 по плана на гр. Етрополе, общ. Етрополе, разрешението за строеж/заповедта/ е в отдел „УРТ”,стая 102/тел.68 250/ за обявяване на заинтересованите всеки ден от 8,00 до 17,00часа.
На основание чл. 149 от Закона за устройство на територията в 14 дневен срок от датата на получаване на настоящото съобщение имате право да обжалвате по законосъобразност издаденото/ата/ разрешение за строеж/заповед/ пред Началника на регионалната дирекция за национален строителен контрол.