Категории

СЪОБЩЕНИЕ от 27.09.2019 г.

27 Септември 2019 | 14:03 Прочетена: 106

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 129, ал. 5 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-15-597/27.09.2019 г. на Заместник-Кмета на Община Етрополе е одобрен проект за ПУП-ПЗ за поземлен имот № 002022, м. „Гноеница”, землище на с. Рибарица.
Плана за Застрояване и приложенията към него са изложени в Общинска администрация гр. Етрополе, стая 102 за обявяване на заинтересуваните всеки ден от 8.00 до 17.00 ч.
    На основание чл. 215 от ЗУТ в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да обжалват издадения административен акт, с жалба чрез Кмета на Община Етрополе до Административен съд София област.      
   
                   гл. специалист „РПиОД”                     (публикувано на  27.09.2019 г)