Категории

О Б Я В Л Е Н И Е

16 Септември 2019 | 16:32 Прочетена: 91

                  На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията


                                                О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л Е

С Ъ О Б Щ А В А,

че със заповед № РД-15-565/13.09.2019 г. на Кмета на Община Етрополе е разрешено изработване на проект за изменение на действащия ПУП – План за регулация  на УПИ І-„Градска болница и поликлиника”, кв. 16, гр. Етрополе, с цел  обособяване на два нови УПИ: УПИ V-„За здравеопазване и социални дейности” и УПИ VІ-„За трафопост” и  изработване на ПУП-ПЗ за новообразуваните УПИ V-„За здравеопазване и социални дейности” и УПИ VІ-„За трафопост”.
   

        Хр. Дочева                                                        (публикувано на 16.09.2019 г.)
Гл. специалист „РПиОД”