Категории

СЪОБЩЕНИЕ от 13.09.2019 г.

13 Септември 2019 | 13:23 Прочетена: 118

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 129, ал. 5 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-15-558/11.09.2019 г. на Кмета на Община Етрополе е одобрен проект за изменение на действащия подробен устройствен план – ПР за УПИ ІІ-142 и УПИ ІІІ-142, кв. 26 по ПУП на с. Рибарица.
Проектната документация и приложенията към нея са изложени в Общинска администрация гр. Етрополе, стая 102.
     На основание чл. 215 от ЗУТ в 14 (четиринадесет) дневен срок от публикуване на съобщението, заинтересованите лица могат да обжалват издадения административен акт, с жалба чрез Кмета на Община Етрополе до Административен съд София област.

                                     
гл. специалист „РПиОД”                                 (публикувано на 13.09.2019 г.)
       /Хр. Дочева/