Категории

О Б Я В Л Е Н И Е

12 Септември 2019 | 08:10 Прочетена: 74

В изпълнение на дейностите по договор за безвъзмездна финансова помощ по проект: „Модел за нова патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Елин Пелин и Община Етрополе“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020 г., Приоритетна ос: Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, процедура BG05M9OP001-2.040, Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2, Община Етрополе обявява прием на документи за следните длъжности:

Списък от файлове
О Б Я В Л Е Н И Е Преглед