Категории

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 23-1/05.09.2019г.

09 Септември 2019 | 09:23 Прочетена: 58

Общинска администрация-гр.Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, уведомява жителите на Общината, че е издадено разрешение за строеж №23/04.09.2019год. за строителство на: „Реконструкция и надстройка на съществуваща жилищна сграда”, находящ се в УПИ XI-2047, кв.73 по ПУП на гр. Етрополе, Община Етрополе.


     Разрешението за строеж и приложенията към него са изложени в Общинска администрация гр. Етрополе, за обявяване на заинтересуваните всеки ден от 8.00 до 17.00 ч.

На основание чл. 215 от ЗУТ в  14 /четиринадесет/ дневен срок разрешението за строеж може да бъде обжалвано от заинтересованите лица пред Административен съд – София област, чрез главния архитект на Община Етрополе.


/публикувано на 05.09.2019г./                                                   Гл. архитект