Категории

СЪОБЩЕНИЕ от 04.09.2019 г.

04 Септември 2019 | 11:33 Прочетена: 78

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 129, ал. 5 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-15-550/04.09.2019 г. на Заместник Кмета на Община Етрополе е одобрен проект за изменение на действащия подробен устройствен план – ПР и ПЗ за УПИ VІІІ-1051, кв. 90 по плана на гр. Етрополе.
Проектната документация и приложенията към нея са изложени в Общинска администрация гр. Етрополе, стая 102 за обявяване на заинтересуваните всеки ден от 8.00 до 17.00 ч.
    На основание чл. 215 от ЗУТ в 14 (четиринадесет) дневен срок от публикуване на съобщението, заинтересованите лица могат да обжалват издадения административен акт, с жалба чрез Кмета на Община Етрополе до Административен съд София област.
                                     
гл. специалист „РПиОД”                                 (публикувано на 04.09.2019 г.)
       /Хр. Дочева/