Категории

О Б Я В А съдебни заседатели

02 Септември 2019 | 16:39 Прочетена: 97

Общински съвет Етрополе  набира кандидати за  съдебни заседатели към Софийски окръжен съд  и  Районен съд Етрополе
                                                                  Мандат 2020-2024 година  


Кандидатите за съдебни заседатели следва да отговарят на следните изисквания:
1. Да са дееспособни български граждани;
2. Да са на възраст от 21 до 68 години;
3. Да имат настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатстват;
4. Да имат завършено най-малко средно образование;
5. Да не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
6. Да не страдат от психични заболявания;
7. Да не са съдебни заседатели в друг съд или, ако са такива, да декларират пред Общински съвет Етрополe , че ако бъдат избрани, ще подадат молба за напускане в съда, в който мандатът им все още не е изтекъл до датата на полагане на клетва пред съответния съд ;
8. Да не са общински съветници от съдебния район, за който са избрани;
9. Да не участват в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
10. Да не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерство на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който са избрани;
11. Да не са били съдебни заседатели за повече от два последователни мандата към съответния съд.

Документи по чл.68, ал.3 от Закона за съдебната власт, които следва да подадат кандидатите за съдебни заседатели до Общински съвет Етрополе :
1. Заявление, в което задължително трябва да бъдат вписани телефонен номер за обратна връзка, както и мейл на кандидата/по образец/;
2. Подробна автобиография, подписана от кандидата;
3. Нотариално заверено копие от дипломата за завършено образование;
4. Медицинско удостоверение за това, че кандидатът не страда от психическо заболяване;
5. Данни за контакт на  две лица, към които , към които Общинския съвет да се обръща за  препоръки /по образец/;
6. Мотивационно писмо;
7. Писмено съгласие /по образец/;
8. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67 ал. 3 от Закона за съдебната власт/по образец/;
9. Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 година.


Кандидатите за съдебни заседатели могат да подават документи  в деловодството  на Общински съвет Етрополе – пл. Девети септември №1,  стая 311, в сградата на Община Етрополе.
Телефон за информация: 0878254509
Комисия за избор на съдебни заседатели ще проведе изслушване на кандидатите в публично заседание, като за него ще бъдат уведомени всички кандидати.

 Общински съвет Етрополе