Категории

О Б Я В А

30 Август 2019 | 16:23 Прочетена: 79

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

На основание чл. 8, ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 5, ал. 4 от Наредба № 5 за общинската собственост, във връзка с предстоящото обсъждане от Общински съвет – Етрополе, представям на вниманието Ви следния проект на допълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2019 година, а именно:

§ 1. В раздел IV. – “Описание на имотите, с които Община Етрополе има намерение да извършва разпореждане”, към т. 4.1. „Имоти – частна общинска собственост, с които общината има намерение да извърши продажба, чрез провеждане на публичен търг или конкурс”, се добавят три нови подточки както следва:

„4.1.10. Урегулиран поземлен имот ІІ /втори/ - „Складова и производствена дейност и офиси”, находящ се в квартал 175 по подробния устройствен план на гр. Етрополе и с площ от 9455 /девет хиляди четиристотин петдесет и пет/ кв.м.
4.1.11. Поземлен имот № 201022, находящ се в землището на гр. Етрополе, местността „Ябланица”, с НТП „нива”, пета категория и с площ от 11.728 дка.
4.1.12. Поземлен имот № 201023, находящ се в землището на гр. Етрополе, местността „Ябланица”, с НТП „нива”, пета категория и с площ от 7.752 дка.”

§ 2. В раздел IV. – “Описание на имотите, с които Община Етрополе има намерение да извършва разпореждане”, към т. 4.4. „Прекратяване на съсобственост между Община Етрополе и физически или юридически лица, чрез продажба на общински части /неуредени сметки по регулация за придаваеми части от улици или други общински имоти”, се добавят три нови подточки както следва:

„4.4.11. Реална част в размер на 88 кв.м. от УПИ II – 105, находящ се в квартал 10 по подробния устройствен план на с. Лопян, целият с урегулирана площ от 705 кв.м.
4.4.12. Реална част в размер на 37 кв.м. от УПИ II – 105, находящ се в квартал 10 по подробния устройствен план на с. Лопян, целият с урегулирана площ от 705 кв.м.
4.4.13. Реална част е размер на 15 кв.м. от УПИ ІІ – 59, находящ се в квартал 6 по подробния устройствен план на с. Брусен, целият с площ от 667 кв.м.”

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ      
Кмет на Община Етрополе

Изготвил:
Милена. Маринова
Ст. експерт „УС”

Съгласувал:
Даринка Петкова
Н-к на отдел „УОСИРЖП”

Съгласувал:
Бистра Павлова
Юрисконсулт