Категории

СЪОБЩЕНИЕ от 30.08.2019 г.

30 Август 2019 | 13:13 Прочетена: 78

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 129, ал. 5 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-15-543/30.08.2019 г. на Заместник Кмета на Община Етрополе е одобрен проект за изменение на действащия подробен устройствен план – ПР за УПИ VІІ-945 и УПИ ХХІІІ-945, кв. 154 по плана на гр. Етрополе.
Проектната документация и приложенията към нея са изложени в Общинска администрация гр. Етрополе, стая 102 за обявяване на заинтересуваните всеки ден от 8.00 до 17.00 ч.
    На основание чл. 215 от ЗУТ в 14 (четиринадесет) дневен срок от публикуване на съобщението, заинтересованите лица могат да обжалват издадения административен акт, с жалба чрез Кмета на Община Етрополе до Административен съд София област.
                                     
гл. специалист „РПиОД”                                                     (публикувано на 30.08.2019 г.)
       /Хр. Дочева/