Категории

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 за определяне размера на местните данъци на територията на община Етрополе

05 Август 2019 | 16:35 Прочетена: 86

На основание чл. 26, ал. 3, ал. 4  и чл. 28 от ЗНА на интернет страницата на Община е публикуван Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 за определяне размера на местните данъци на територията на община Етрополе. Проектът е придружен с мотиви за изменение и допълнение на наредбата.
Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 77 от АПК, в законоустановения 30-дневен срок от публикуване на настоящото предложение на интернет страницата на Община Етрополе, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредба № 9 за определяне размера на местните данъци на територията на община Етрополе, на е-mаil адрес: obstina@etropolebg.com или в Центъра за обслужване на граждани, в Общинска администрация, на първия етаж.
                                                            Д О К Л А Д
                                                                   от
                                          ДИМИТЪР РАДОСЛАВОВ ДИМИТРОВ
                                                    Кмет на Община ЕтрополеОТНОСНО: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 за определяне размера на   местните данъци на територията на община Етрополе


    Във връзка със Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ДВ бр. 98 от 27.11.2018 г, в сила от 01.01.2019 г.), който измеменя и допълва норми на Закона за местни данъци и такси (ЗМДТ), с Решение № 2 от 29.01.2019 г. Общинския съвет-Етрополе прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 за определяне размера на   местните данъци на територията на община Етрополе.
Основните измененията в наредбата са свързани с промяна на данъка за недвижими имоти разположени на територията на Община Етрополе, в това число и гр. Етрополе, определен за климатичен планински курорт от местно значение и включен в Списъка на курортите в Република България и определяне на техните граници, приет с Решение на Министрески съвет № 153 от 24 февруари 2012 г.
Последните изменения в наредбата са свързани с въвеждане на диференциран подход относно данъка върху недвижимите имоти, като режимът на облагане на жилищните недвижими имоти се разграничава, в зависимост от тяхното местоположение и фактическо използване, в съответствие с разпоредбата на чл. 22, т. 2 от ЗМДТ.  
С Решение № 4 от 09.04.2019 г. по Контитуционно дело № 15 от 2018 г.  Конституционния съд на Република България обяви за противоконституционна разпоредбата на чл. 22 от ЗМДТ. Решението  е обнародвано в Държавен вестник бр.32/16.04.2019 г. и е в сила от 20.04.2019 г.
Със Закона за допълнение на ЗМДТ, обнародван в ДВ бр. 38 от 10.05.2019 г., са уредени правните последици, възникнали в резултат от действието на обявените за противоконституционни текстове на ЗМДТ, като им е дадена и обратна сила от датата на влизане в сила на Решение № 4 от 09.04.2019 г. по Контитуционно дело № 15 от 2018 г.  Конституционния -от 20.04.2019 г.   
Предлаганият проект на Наредба № 9 за определяне размера на   местните данъци на територията на община Етрополе урежда по аналогичен начин правните последици по отношение на имотите на територията на гр. Етрополе, включително и относно влизането в сила на предлаганите изменения.
Изменението на действащата наредба е  мотивирано от необходимостта за постигане на ефективна и структурирана вътрешна правна уредба.
На основание гореизложеното предлагам изменение на Наредба № 9 за определяне азмера на местните данъци на територията на община Етрополе, както следва:

§ 1. Член 15 добива следната редакция:  
 „Чл. 15. /1/ Размерът на данъка върху недвижимите имоти се определя в размер на 1,2 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот.“
§ 2.   В Преходните и заключителни разпоредби се правят следните допълнения:
1.Създава се § 7:
„§ 7. (1) За 2019 г. за жилищните имоти по чл. 15, ал. 2 в редакцията до 20 април 2019 г. , размерът на данъка както се определя  в размер на 1.2 на хиляда  върху данъчната оценка на недвижимия имот.
(2) Данъкът за жилищните имоти за 2019 г., определен съгласно чл. 15, ал. 2 в редакцията до 20 април 2019 г., се преизчислява служебно и дължимият данък се съобщава на данъчно задължените лица. Лицата, предплатили до 30 април 2019 г. данъка за такива имоти за цялата 2019 г., ползват отстъпка от 5 на сто върху преизчисления данък.
(3) След преизчисляване на дължимия данък върху недвижимите имоти за 2019 г. надвнесените от данъчно задължените лица суми за данък, определен съгласно чл. 15, ал. 2 в редакцията до 20 април 2019 г., подлежат на прихващане или възстановяване по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.“
2. Създава се § 8:
„§ 8. Наредбата за изменение на Наредба № 9 за определянето размера на местните данъци на територията на община Етрополе,  приета с Решение № ………, взето с протокол № …….. от ……………….. г. на Общински съвет  Етрополе, влиза в сила от 20 април 2019 г.“


                                                 

                                                                         М О Т И В И

1.    Причини за изменение и допълнение на Наредба № 9 за определяне размера на местните данъци на територията на община Етрополе.
Настоящото предложение за изменение и допълнение на Наредба № 9 за определяне размера на местните данъци на територията на община Етрополе е мотивирано от влязлото с сила Решение № 4 от 09.04.2019 г. по Контитуционно дело № 15 от 2018 г., обн. в ДВ бр. 32/16.04.20019 г., с което е обявена за противоконституционна разпоредбата на чл. 22 от ЗМДТ и влезлия в сила Закон за допълнение на Закона за местните данъци и такси, обн. в ДВ бр. 38/10.05.20019 г.

2.Основна цел.
С предлаганата промяна ще се постигне съответствие с действащите нормативни актове и избягване на евентуална колизия между текстовете на Наредба № 9 за определяне размера на местните данъци на територията на община Етрополе и Закона за местните данъци и такси..
Постигане на ефективна и структурирана вътрешна правна уредба.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба.
За прилагане на измененията и допълненията в Наредба № 9 за определяне размера на местните данъци на територията на община Етрополе, не е необходимо разходването на бюджетни средства.

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите.
С приемането на настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 за определяне размера на местните данъци на територията на община Етрополе се създава актуална нормативна уредба. Постига се синхронизиране и привеждане в съответствие  на подзаконовите норми с такива от по-висор ранг.

5. Съответствие с правото на Европейския съюз.
Предлаганото изменение в Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на Община Етрополе е в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези от европейското законодателство.

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ /п/
Кмет на Община Етрополе