Категории

О Б Я В А

31 Юли 2019 | 19:40 Прочетена: 105

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

 На основание чл. 8, ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 5, ал. 4 от Наредба № 5 за общинската собственост, във връзка с предстоящото обсъждане от Общинският съвет - Етрополе, представям на вниманието Ви следния проект на допълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2019 година, а именно:
§ 1 В Раздел IV. „Описание на имотите, с които Община Етрополе има намерение да извършва разпореждане“, към т. 4. 4.“Прекратяване на съсобственост между Община Етрополе и физически или юридически лица, чрез продажба на общинските части  /неуредени сметки по регулация за придаваеми части от улици  или други общински имоти/“, се добавя подточка, както следва:
    „4.4.9. Реална част в размер на 16 /шестнадесет/ кв.м. от имот пл. № 3056 – придаваемо място по регулация и представляващо част от УПИ ХVIII-30, квартал 220 по подробния устройствен план на северната част на гр. Етрополе, целият от 1083 кв.м.,
    4.4.10.  93/727 идеални части от поземлен имот пл. № 30, целият от 727 кв.м., попадащ в УПИ ХVIII-30, кв. 220 по подробния устройствен план на северната част на гр. Етрополе, целият от 1083 кв.м.“ДИМИТЪР ДИМИТРОВ     /п/ 
Кмет  на Община Етрополе