Категории

О Б Я В А

29 Юли 2019 | 18:39 Прочетена: 63

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

 На основание чл. 8, ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 5, ал. 4 от Наредба № 5 за общинската собственост, във връзка с предстоящото обсъждане от Общинският съвет - Етрополе, представям на вниманието Ви следния проект на допълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2019 година, а именно:
§ 1 В Раздел III. „Описание на имотите, които Община Етрополе има намерение да предостави под наем“, към т.3.3.“Отдаване под наем на земеделски земи от ОПФ“ и  т. 3.3.2. „Отдаване под наем на земеделски земи по реда на чл. 24а от ЗСПЗЗ, с изключение на пасища, мери и ливади“, се добавя подточка, както следва:
„3.3.2.1.  Поземлен имот № 008019, находящ се в землището на гр. Етрополе, местност „Горни край“ с начин на трайно ползване „изоставена нива“, пета категория с площ от 1.457 дка.
3.3.2.2. Поземлен имот №062049, находящ се в землището на гр. Етрополе, местност „Горни край“ с начин на трайно ползване „изоставена нива“, пета категория с площ от 2.758 дка.
§ 2. В Раздел IV –„Описание на имотите, с които Община Етрополе има намерение да извършва разпореждане“, към т. 4.3. „Имоти – частна общинска собственост, предвидени за учредяване на ограничени вещни права“, се добавя  подточка, както следва:
„4.3.1. Учредяване право на пристрояване на сграда, построена върху имот  - частна общинска собственост, в УПИ IХ – 1697, кв. 169 по подробния устройствен план на гр. Етрополе, за изграждане на пристройка със застроена площ от 20.46 кв.м.“


ДИМИТЪР ДИМИТРОВ       /п/
Кмет  на Община Етрополе