Категории

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

29 Юли 2019 | 11:39 Прочетена: 77

                                                       О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л Е

                                                                  Отдел “ТСУ,ИПиЕ”

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията, при условията на § 4, ал. 1 от ДР на ЗУТ и чл. 61 от АПК


                                                                   С Ъ О Б Щ А В А

на Мила Иванова Младенова с последен известен адрес: гр. София,  ж.к. „Люлин” 647, вх. Б, ет. 4, ап. 41, заинтересувано лице по смисъла на чл. 131, ал. 1,  във вр. с чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ, че със заповед № РД-15-424/11.07.2019 г. на Кмета на Общината е одобрен проект за изменение на действащия ПУП – ПР /план за регулация/ за УПИ V-583 и УПИ VІ-584,  кв. 63,  с. Лопян-обединяването им в един общ УПИ Х с отреждане-„За жилищни нужди и обслужващи дейности”.
Проектът с издадената заповед е изложен в Общинската администрация, в отдел „ТСУ,ИПиЕ”, стая 102 за обявяване на заинтересуваното лица всеки ден от 8.00 до 17.00ч.
    На основание чл. 215 от ЗУТ в 14(четиринадесет) дневен срок от поставяне на съобщението и публикуването му в интернет страницата на Общината, заинтересуваното лице има право да обжалва издадената заповед, чрез Кмета на Община Етрополе до Административен съд София област.


     (публикувано на 29.07.2019г.)                            Хр. Дочева                     
                                                                /гл. специалист „РПиОД”/