Категории

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 14-1/25.07.2019г.

26 Юли 2019 | 18:20 Прочетена: 87

Общинска администрация-гр.Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията, уведомява жителите на Общината, че е издадено разрешение за строеж №14/25.07.2019год. за строителство на: „Жилищна сграда”, находяща се в УПИ XIV-615, кв.62 по ПУП на гр. Етрополе, Община Етрополе.


     Разрешението за строеж и приложенията към него са изложени в Общинска администрация гр. Етрополе, за обявяване на заинтересуваните всеки ден от 8.00 до 17.00 ч.

На основание чл. 149, ал. 3 от Закона за устройство на територията разрешението за строеж може да бъде обжалвано от заинтересуваните лица по законосъобразност пред Началника на регионалната дирекция за национален строителен контрол в 14-дневен срок от съобщението.


/публикувано на 25.07.2019г./                                                   Гл. архитект